You are here

Подршка државе Србије за делегирање .RS и .СРБ домена

Централни регистар националних интернет домена Србије, којим управља РНИДС, представља део глобалног Система назива домена (Domain Name System, DNS), којим управља Интернет корпорација за додељене називе и бројеве (ICANN).

Стандардна процедура за делегирање националних домена од стране ICANN-а описана је на сајту Интернет управe за додељене бројеве (IANA). Процедура подразумева испуњење критеријума техничке и административне оспособљености за одговорно и компетентно одржавање регистра интернет домена, подједнак третман свих заинтересованих страна у процесу регистрације домена без дискриминације, као и постојања механизама за обезбеђивање јавности рада и постојање подршке раду регистра у оквиру локалне интернет заједнице и од стране надлежних државних органа.

Поступак делегирања детаљније је објашњен на страни "Домени делегирани РНИДС-у".

Односи РНИДС-а са државом и правни оквир

Интернет доменима се не бави директно ниједан важећи домаћи пропис, већ ову област у Србији уређује приватно право. Због важности Интернета као информационе инфраструктуре, различите државне институције од самог почетка су пружале подршку и пажљиво пратиле формирање и рад РНИДС-а:

  • У поступку делегирања .YU и .RS домена РНИДС-у од стране ICANN-a, Министарство науке и заштите животне средине потврдило је техничку и организациону оспособљеност РНИДС-а за обављање послова регистрације националних интернет домена, својим актом бр. 451-01-01600/2007-01 од 10. 05. 2007.

  • У поступку делегирања .СРБ домена РНИДС-у од стране ICANN-а, Министарство за телекомуникације и информационо друштво потврдило је техничку и организациону оспособљеност РНИДС-а за обављање послова регистрације националних интернет домена, својим актом бр. 401-00-00115/2010-01 од 15. 07. 2010, који је донет у склопу реализације Закључка Владе о увођењу националног домена на ћириличком писму, бр. 345-178/2010 од 14. 01. 2010.

  • Министарство за телекомуникације и информационо друштво и РНИДС закључили су 24. 12. 2010. Споразум о сарадњи, заведен под бројем 356-00-9/2010-01, којим је, у интересу стабилног функционисања домаћег дела Интернета и регистра интернет домена, РНИДС на себе преузео додатне обавезе у погледу стриктног поштовања параметара доступности инфраструктурних сервиса, обезбеђивања финансијске резерве за стабилно функционисање и обавезу подношења посебног извештаја о раду ресорном министарству.

РНИДС је у протеклом периоду, осим са ресорним министарствима, остварио добру сарадњу и са низом других државних институција, као што су, на пример, службе за спречавање високотехнолошког криминала у оквиру МУП-а и Јавног тужилаштва и Заводом за интелектуалну својину.

Управљање националним доменима у свету

На сличан начин као РНИДС функционишу и многи други национални регистри интернет домена у Европи и свету, попут регистара Велике Британије, Немачке, Канаде, Холандије, Чешке, Израела итд. У већини држава у Европи и свету, модел организације која управља националним интернет доменима је веома сличан РНИДС-у, то јест, реч је о правним субјектима који нису државни органи и најчешће су недобитне организације.

Према подацима из студије Међународне уније за телекомуникације (ITU) из 2003. и истраживања Удружења европских националних TLD регистара (CENTR) спроведеног 2011. године, структура власништва националних регистара интернет домена у Европи изгледа овако:

Тип власништва

Број организација

Проценат (%)

Државно

5

14

Академске институције

8

22

Приватно

5

14

Приватно недобитно

18

50

Укупно

36

100

Када се посматрају регистри националних интернет домена у свету, већина их је организована као приватна недобитна организација. На узорку од 64 регистра са разних континената, ситуација је следећа:

Тип власништва

Број организација

Проценат (%)

Државно

12

19

Академске институције

13

20

Приватно

12

19

Приватно недобитно

27

42

Укупно

64

100