You are here

Спонзорства и донације

Друштвено одговорно пословање РНИДС-а се огледа и у покровитељству стручних скупова и пројеката, као и у финансијској подршци одређених организација, институција и др, у складу са Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.

Спонзорства

Услови пријављивања

За спонзорство могу да аплицирају правна лица или предузетници са седиштем у Републици Србији, основана најмање две године пре подношења пријаве, која су успешно реализовала бар једну сличну релевантну активност у последње две године, намењену промовисању интернета, у складу са Прилогом 1 Правилника о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.

Начин пријаве

  1. Подношење пријаве за спонзорство подразумева достављање комплетне документације електронским путем на адресу sponzorstva@rnids.rs;
  2. Одговарајући формулар за пријаву може се преузети са ове стране;
  3. РНИДС задржава право да затражи додатну документацију или информације коју је пријављени обавезан да достави у траженом року.

Донације

Услови пријављивања

За донацију могу да аплицирају субјекти који су дефинисани у Прилогу 2 Правилника о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.

Начин пријаве

  1. Подношење молбе за донацију подразумева достављање комплетне документације електронским путем на адресу donacije@rnids.rs;
  2. Одговарајући формулар за молбу може се преузети са ове стране;
  3. РНИДС задржава право да затражи додатну документацију или информације коју је подносилац обавезан да достави у траженом року.

Реализација спонзорстaва и донација

Одлучивање о додели средстава у надлежности је Управног одбора РНИДС-а и директора.

Одобрено спонзорство или донација и уплата средстава реализују се у складу уговором са корисником спонзорства, односно донације, важећим прописима, као и општим актима и процедурама РНИДС-а.

Сви корисници спонзорства обавезни су да доставе писани извештај о реализацији пројекта. Формулар извештаја може се преузети са ове стране.

Остало

РНИДС задржава право доделе спонзорства или донације у износу нижем од затраженог.

Неће се разматрати пријаве:

  1. Физичких лица;
  2. Које нису у складу са Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава;
  3. Које не садрже комплетну документацију.

 

За спонзорство преузмите:

За донацију преузмите: