You are here

Спонзорства и донације

Друштвено одговорно пословање РНИДС-а се огледа и у покровитељству стручних скупова и пројеката, као и у финансијској подршци одређених организација, институција и др, у складу са Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.

Спонзорства

Услови пријављивања

 1. За спонзорство могу да аплицирају: правна лица или предузетници са седиштем у Републици Србији, основана најмање две године пре подношења пријаве, која су успешно реализовала бар једну сличну релевантну активност у последње две године, намењену промовисању интернета, повећању интернет садржаја на српском језику и језицима националних мањина и побољшању информационе безбедности у Србији;
 2. Може се поднети само једна пријава у току квартала;
 3. Право пријаве немају правни субјекти повезани са политичким партијама.

Начин пријаве

 1. Подношење пријаве за спонзорство подразумева достављање комплетне документације електронским путем на адресу sponzorstva@rnids.rs;
 2. Путем адресе за пријаве, наведене изнад, могуће је поставити евентуална питања;
 3. Одговарајући формулар за пријаву може се преузети са ове стране;
 4. РНИДС задржава право да затражи додатну документацију или информације коју је пријављени обавезан да достави у траженом року.

Рокови пријаве

Пријаве је неопходно поднети у складу са роковима дефинисаним Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.

Донације

Услови пријављивања

За донацију могу да аплицирају субјекти који су дефинисани у Прилогу 2 Правилника о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава.

Начин пријаве

 1. Подношење молбе за донацију подразумева достављање комплетне документације електронским путем на адресу donacije@rnids.rs;
 2. Путем адресе за пријаве, наведене изнад, могуће је поставити евентуална питања;
 3. Одговарајући формулар за молбу може се преузети са ове стране;
 4. РНИДС задржава право да затражи додатну документацију или информације коју је подносилац обавезан да достави у траженом року.

Информисање и реализација спонзорства и донација

Одлуку о додели средстава доноси Управни одбор РНИДС-а. О одлуци Управног одбора РНИДС ће обавестити све подносиоце пријава.

Одобрено спонзорство или донација и уплата средстава реализују се у складу уговором са корисником спонзорства, односно донације, важећим прописима, као и општим актима и процедурама РНИДС-а.

Сви корисници спонзорства обавезни су да доставе писани извештај о реализацији пројекта. Формулар извештаја може се преузети са ове стране.

Остало

РНИДС задржава право доделе спонзорства или донације у износу нижем од затраженог.

Неће се разматрати пријаве:

 1. Физичких лица;
 2. Које нису у складу са Правилником о условима и поступку за доделу донација и спонзорстава;
 3. Које се поднесу након дефинисаног временског рока;
 4. Које не садрже комплетну документацију.

 

За спонзорство преузмите:

За донацију преузмите: