You are here

Комисија за разматрање примедби

Комисија за утврђивање повреда одредби аката о регистрацији назива домена разматра примедбе о повреди свих аката који уређују питање регистрације, укључујући и послове регистрације .RS и .СРБ домена.

Директор РНИДС-а формира и надзире рад Комисије. Мандат чланова Комисије траје три године са могућношћу реизбора. Комисија одлучује већином гласова. Комисија се састоји од три члана од којих су најмање два правне струке, а један од чланова, по службеној дужности, је запослени који руководи правним пословима у РНИДС-у. Чланови Комисије између себе бирају председника који координира радом.

Свако заинтересовано лице може да поднесе примедбу о повреди аката о регистрацији назива домена. Није неопходно да примедба буде упућена Комисији, већ ће Канцеларија РНИДС-а сваку примедбу о повреди аката о регистрацији назива домена за коју сматра да због сложености проблематике не може да реши, упутити Комисији на разматрање.

Другостепени орган за жалбе на одлуке Комисије је Управни одбор РНИДС-а.

Чланови Комисије су:

  • Драган Милић
  • Александар Костадиновић
  • Јована Цветковић

Примедба се подноси у писаном облику Канцеларији РНИДС-а.

ПРЕУЗМИТЕ:

Правилник о формирању и раду комисија за утврђивање повреде одредби аката о регистрацији назива домена