You are here

Статутарна комисија

Статутарна комисија РНИДС-а је стално тело уређено Статутом од три члана које бира Конференција суоснивача РНИДС-а на период од четири године по спроведеном јавном позиву. Статутарну комисију чине угледни правници који поседују пет година радног искуства у области компанијског права или корпоративног управљања или права недобитних или невладиних организација.

Члан Статутарне комисије не може да буде изабран више од два пута заредом. Статутарна комисија подноси Годишњи извештај о свом раду Конференцији суоснивача на првој редовној седници.

Надлежности Статутарне комисије су:

 1. даје аутентично тумачење Статута и других општих аката РНИДС-а
 2. даје мишљење на нацрт Статута као и на предлоге измена и допуна
 3. даје мишљење на нацрт општих аката РНИДС-а као и на њихове измене и допуне
 4. даје мишљење о усклађености аката РНИДС-а са Статутом
 5. стара се да права суоснивача буду одговарајуће регулисана Статутом, Етичким кодексом и другима актима РНИДС-а
 6. даје препоруке Управном одбору у вези са питањима решавања организационих сукоба унутар РНИДС-а
 7. даје препоруке по пријавама о евентуалном сукобу интереса
 8. даје препоруке у случају сукоба надлежности органа РНИДС-а
 9. доноси Пословник о свом раду
 10. даје препоруке о обезбеђивању јавности рада РНИДС, укључујући и право суоснивача на информисање
 11. даје препоруке о заштити приватности у складу са законима и најбољом праксом