You are here

Управни одбор

Управни одбор РНИДС-а је највиши орган управљања РНИДС-а, који се стара о спровођењу циљева РНИДС-а утврђених Статутом, одлукама и другим актима РНИДС-а. Управни одбор има седам чланова, од којих је један председник а један заменик председника. Чланове Управног одбора бира Конференција суоснивача РНИДС-а.

Кандидат за члана Управног одбора може бити свако пунолетно лице са држављанством Републике Србије, које испуњава услове из Статута РНИДС-а и које поседује спремност да допринесе реализацији циљева РНИДС-а. Мандат Управног одбора траје три године, а чланови Управног одбора могу да буду изабрани максимално два пута заредом.

За члана Управног одбора може да буде изабрано лице које има 10 година релевантног радног искуства, односно факултетску диплому и најмање пет година релевантног радног искуства, као и да поседује високе моралне и етичке стандарде. Члан Управног одбора током трајања мандата не може да буде овлашћени представник у Конференцији суоснивача.

Председника и заменика председника Управног одбора бирају између себе чланови Управног одбора, на првој седници након спроведених избора за Управни одбор. Управни одбор пуноважно одлучује у присуству више од половине укупног броја чланова, већином гласова.

Делокруг рада Управног одбора:

  1. управља радом РНИДС-а и доноси одлуке ради остваривања циљева РНИДС-а
  2. одлучује о пријему у РНИДС других лица у својству суоснивача
  3. доноси опште акте који нису у надлежности Конференције суоснивача
  4. доноси Стратегију, План и Програм рада РНИДС-а по спроведеним консултацијама са Конференцијом суоснивача чије је мишљење у свакој фази израде ових аката од посебног значаја
  5. усваја Финансијски план и Завршни рачун
  6. врши избор ревизорске куће
  7. даје сагласност за набавке чија процењена вредност прелази износ утврђен посебним актима РНИДС-а
  8. одређује датум са којим се утврђује Листа суоснивача са правом учешћа на седници Конференције суоснивача
  9. даје предлоге и предлоге измене општих аката који су у надлежности Конференције суоснивача
  10. поставља, надзире и разрешава директора, усваја опис послова и услове које директор мора да испуњава
  11. поставља друге законске заступнике РНИДС-а
  12. поставља интерног ревизора и усваја његове извештаје
  13. стара се о јавности рада
  14. одлучује о висини накнада за послове у вези регистрације националних домена које обавља РНИДС
  15. предлаже Конференцији суоснивача чланство и престанак чланства РНИДС-а у домаћим и међународним организацијама
  16. стара се о извршењу аката Конференције суоснивача
  17. предлаже Политику извештавања Конференцији суоснивача
  18. управља ризицима
  19. доноси одлуке о другим питањима у складу са законима и актима РНИДС-а
  20. одлучује о учешћу представника РНИДС-а на домаћим и међународним скуповима