Рад РНИДС-а је јаван и по томе се истиче међу свим организацијама у Србији. Сви аспекти рада РНИДС-а су доступни јавности, изузев оних који се тичу безбедности система управљања националним интернет доменима.

РНИДС има статутарну обавезу да посебно брине о јавности свог рада, као организација која обавља активности од великог значаја за инфраструктуру Интернета. По Споразуму са министарством надлежним за телекомуникације и информационо друштво, РНИДС једном у три године извештава министарство о спроведеној анализи испуњености преузетих обавеза по питању организације, система за регистрацију и јавности рада. Само извештавање се врши тако што се на јавном конкурсу бира стручна, независна кућа која самостално анализира функционисање РНИДС-а и његову усклађеност са уговорним обавезама. Осим тога, екстерна ревизија редовно контролише Завршни рачун, односно врши ревизију рачуноводства.

На сајту РНИДС-а, у оквиру Регистра докумената, налазе се сви записници са седница Конференције и Управног одбора, финансијски извештаји, финансијски планови и њихова реализација, квартални и годишњи извештаји директора и Управног одбора и многи други документи.

Подаци о раду РНИДС-а су јавни и објављују се у складу са Политиком извештавања. РНИДС је обавезан да у свом раду поштује одредбе закона који регулише заштиту података о личности ради заштите приватности корисника, као и пословну тајну када је уговорно или законски утврђена. РНИДС успоставља и механизме који омогућавају корисницима да изразе критичко мишљење о његовом раду.

Јавност рада РНИДС-а се редовно обезбеђује и објављивањем огласа, конкурса и тендера на сајту и у другим медијима, спровођењем јавних расправа о актима које доносе органи РНИДС-а, као и издавањем кварталних, годишњих и повремених публикација, као што су "РНИДС инфо" и "Годишњи извештај" и проспекти на посебне теме.

Свака фирма - привредно друштво или предузетник, као и друге организације регистроване у Србији, могу да приступе РНИДС-у, чиме остварују директан утицај на рад РНИДС-а. Најшира јавност може да прати седнице Конференције суоснивача, које су јавне и отворене за све, које се редовно снимају и потом постављају на Интернет.