You are here

Зашто и како да постанете суоснивач

РНИДС је отворена организација, чији се број суоснивача континуирано повећава. Један од циљева РНИДС-а је и укључивање најшире друштвене заједнице у наш рад, јер тиме градимо поверење у рад националног регистра, у националне интернет домене и српски интернет простор, чиме се повећава и поверење у све оне који послују на српском Интернету, на националним доменима.

Зато позивамо све компаније и предузетнике који су заинтересовани за развој Интернета и интернет сервиса у Србији, да постану суоснивачи РНИДС-а и делегирају свог овлашћеног представника у Конференцији суоснивача.

Као суоснивач РНИДС-а:

1. Имаћете директан утицај на рад РНИДС-а

Конференција суоснивача има приступ свим информацијама од значаја за рад РНИДС-а, одлучује о чланству РНИДС-а у домаћим и међународним организацијама, одлучује о формирању радних група или тела, одлучује о располагању средствима и имовином РНИДС-а, усваја извештај независног ревизора, усваја, мења и врши допуну одредби Статута и доноси друге акте у складу са важећим прописима и Статутом РНИДС-а.

2. Утицаћете на регулативу у области Интернета у Србији

Конференција суоснивача доноси опште услове регистрације назива .RS и .СРБ интернет домена, опште услове рада за овлашћене регистре и правилник за решавање спорова поводом регистрације назива националних домена.

3. Доприносићете сигурности и развоју DNS система у Србији

РНИДС одржава централне базе података о националним интернет доменима, као и главне DNS и WHOIS сервере. Стабилност DNS система је једна од кључних основа за електронско пословање у Србији.

4. Упознаћете многе значајне субјекте локалне интернет заједнице

Суоснивачи РНИДС-а су многе фирме, образовне институције и друге организације од угледа у домаћој интернет јавности. Улога РНИДС-а је и да повезује све актере домаћег интернет простора, покреће расправе из различитих области и отвара теме које су од општег интереса за интернет кориснике у Србији.

5. Добићете могућност да сарађујете са најзначајнијим светским организацијама у области Интернета

Као национални регистар интернет домена, РНИДС је члан CENTR-а (Council of European National Top Level Domain Registries) - Савета европских националних TLD регистара, а редовно сарађује и са ICANN-ом (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) - Интернет корпорацијом за додељене називе и бројеве, која је водећа организација за руковођење глобалном структуром Интернета, као и другим међународним организацијама у области Интернета.

6. Допринећете активностима РНИДС-а на развоју Интернета у Србији

РНИДС као непрофитна организација остварује своје општекорисне циљеве кроз промоцију употребе Интернета, повећање квалитетног интернет садржаја на српском језику и писму, као и језицима и писмима националних мањина. Као суоснивач РНИДС-а бићете део једног од центара развоја Интернета у Србији и моћи ћете да усмеравате РНИДС на том путу.

Ко може да постане суоснивач РНИДС-а?

Као суоснивачи, РНИДС-у могу да приступе сви заинтересовани субјекти који су регистровани у надлежним регистрима правних лица и предузетника Републике Србије. У пракси то значи: сви регистровани облици организовања, осим појединачних грађана.

Постојећи суоснивачи РНИДС-а су фирме и организације које покривају неке од области везаних за Интернет: интернет услуге, ИК технологије, продукција интернет садржаја, правни и едукативни аспекти Интернета...

Шта је још битно да знате?

По Статуту РНИДС-а, статус суоснивача РНИДС-а може да престане на основу:

  1. поднете писане изјаве суоснивача о иступању из РНИДС-а
  2. кршења Уговора о приступању и непридржавања одредби Статута
  3. необнављања годишње накнаде у дозвољеном року
  4. брисања из надлежног регистра правних лица и предузетника Републике Србије

Више повезаних лица суоснивача РНИДС-а се за потребе гласања сматрају као један суоснивач РНИДС-а, те приликом гласања имају један глас.

Суоснивачи РНИДС-а у првој години од приступања немају право гласа приликом измена и допуна Статута РНИДС-а и избора и разрешења чланова Управног одбора РНИДС-а.

Која је процедура приступања РНИДС-у?

Уколико као будући суоснивач РНИДС-а прихватате одредбе Статута РНИДС-а, крените у процедуру приступања, која садржи следеће кораке:

1. Попуњавање Приступнице

Приступницу можете да преузмете на дну ове стране. Попуните је и пошаљите у електронском облику на е-пошту , а потписану и оверену на адресу: РНИДС, Жоржа Клемансоа 18а/I, 11108 Београд, ПАК 101147

Суоснивач РНИДС-а је обавезан да именује овлашћеног представника који ће у његово име учествовати у раду Конференције суоснивача, која одржава два редовна заседања годишње, а може имати и више ванредних и изборних заседања. Овлашћени представник треба да буде особа која има довољно времена и интересовања за комуникацију и учешће у кључним функцијама и активностима РНИДС-а.

2. Уплата годишње накнаде

Годишња накнада износи 12.000 дин, и уплаћује се на текући рачун РНИДС-а.

Годишња накнада се уплаћује за једну годину од дана уписа суоснивача код надлежног регистра. Уколико се годишња накнада уплати пре датума истека, нови период почиње да тече кад претходни истекне, не од дана уплате.

3. Одлука Управног одбора РНИДС-а

Управни одбор на првој следећој седници разматра Приступницу и доноси одлуку о приступању новог суоснивача РНИДС-а.

4. Потписивање Уговора о приступању

Уговор такође можете да преузмете на дну ове стране. Уговор потписују овлашћено лице новог суоснивача и директор РНИДС-а.

5. Овера Уговора

Пред надлежним органом за овере (јавни бележник) потребно је да овлашћено лице новог суоснивача и овлашћено лице РНИДС-а лично приступе ради овере Уговора о приступању.

6. Упис новог суоснивача

У Регистар задужбина и фондација, код Агенције за привредне регистре, уписује се нови суоснивач. Овај посао обавља Канцеларија РНИДС-а, а потом се подаци о новом суоснивачу постављају и на интернет сајт РНИДС-а.

ПРЕУЗМИТЕ: