You are here

Zašto i kako da postanete suosnivač

RNIDS je otvorena organizacija, čiji se broj suosnivača kontinuirano povećava. Jedan od ciljeva RNIDS-a je i uključivanje najšire društvene zajednice u naš rad, jer time gradimo poverenje u rad nacionalnog registra, u nacionalne internet domene i srpski internet prostor, čime se povećava i poverenje u sve one koji posluju na srpskom Internetu, na nacionalnim domenima.

Zato pozivamo sve kompanije i preduzetnike koji su zainteresovani za razvoj Interneta i internet servisa u Srbiji, da postanu suosnivači RNIDS-a i delegiraju svog ovlašćenog predstavnika u Konferenciji suosnivača.

Kao suosnivač RNIDS-a:

1. Imaćete direktan uticaj na rad RNIDS-a

Konferencija suosnivača ima pristup svim informacijama od značaja za rad RNIDS-a, odlučuje o članstvu RNIDS-a u domaćim i međunarodnim organizacijama, odlučuje o formiranju radnih grupa ili tela, odlučuje o raspolaganju sredstvima i imovinom RNIDS-a, usvaja izveštaj nezavisnog revizora, usvaja, menja i vrši dopunu odredbi Statuta i donosi druge akte u skladu sa važećim propisima i Statutom RNIDS-a.

2. Uticaćete na regulativu u oblasti Interneta u Srbiji

Konferencija suosnivača donosi opšte uslove registracije naziva .RS i .СРБ internet domena, opšte uslove rada za ovlašćene registre i pravilnik za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih domena.

3. Doprinosićete sigurnosti i razvoju DNS sistema u Srbiji

RNIDS održava centralne baze podataka o nacionalnim internet domenima, kao i glavne DNS i WHOIS servere. Stabilnost DNS sistema je jedna od ključnih osnova za elektronsko poslovanje u Srbiji.

4. Upoznaćete mnoge značajne subjekte lokalne internet zajednice

Suosnivači RNIDS-a su mnoge firme, obrazovne institucije i druge organizacije od ugleda u domaćoj internet javnosti. Uloga RNIDS-a je i da povezuje sve aktere domaćeg internet prostora, pokreće rasprave iz različitih oblasti i otvara teme koje su od opšteg interesa za internet korisnike u Srbiji.

5. Dobićete mogućnost da sarađujete sa najznačajnijim svetskim organizacijama u oblasti Interneta

Kao nacionalni registar internet domena, RNIDS je član CENTR-a (Council of European National Top Level Domain Registries) - Saveta evropskih nacionalnih TLD registara, a redovno sarađuje i sa ICANN-om (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) - Internet korporacijom za dodeljene nazive i brojeve, koja je vodeća organizacija za rukovođenje globalnom strukturom Interneta, kao i drugim međunarodnim organizacijama u oblasti Interneta.

6. Doprinećete aktivnostima RNIDS-a na razvoju Interneta u Srbiji

RNIDS kao neprofitna organizacija ostvaruje svoje opštekorisne ciljeve kroz promociju upotrebe Interneta, povećanje kvalitetnog internet sadržaja na srpskom jeziku i pismu, kao i jezicima i pismima nacionalnih manjina. Kao suosnivač RNIDS-a bićete deo jednog od centara razvoja Interneta u Srbiji i moći ćete da usmeravate RNIDS na tom putu.

Ko može da postane suosnivač RNIDS-a?

Kao suosnivači, RNIDS-u mogu da pristupe svi zainteresovani subjekti koji su registrovani u nadležnim registrima pravnih lica i preduzetnika Republike Srbije. U praksi to znači: svi registrovani oblici organizovanja, osim pojedinačnih građana.

Postojeći suosnivači RNIDS-a su firme i organizacije koje pokrivaju neke od oblasti vezanih za Internet: internet usluge, IK tehnologije, produkcija internet sadržaja, pravni i edukativni aspekti Interneta...

Šta je još bitno da znate?

Po Statutu RNIDS-a, status suosnivača RNIDS-a može da prestane na osnovu:

  1. podnete pisane izjave suosnivača o istupanju iz RNIDS-a
  2. kršenja Ugovora o pristupanju i nepridržavanja odredbi Statuta
  3. neobnavljanja godišnje naknade u dozvoljenom roku
  4. brisanja iz nadležnog registra pravnih lica i preduzetnika Republike Srbije

Više povezanih lica suosnivača RNIDS-a se za potrebe glasanja smatraju kao jedan suosnivač RNIDS-a, te prilikom glasanja imaju jedan glas.

Suosnivači RNIDS-a u prvoj godini od pristupanja nemaju pravo glasa prilikom izmena i dopuna Statuta RNIDS-a i izbora i razrešenja članova Upravnog odbora RNIDS-a.

Koja je procedura pristupanja RNIDS-u?

Ukoliko kao budući suosnivač RNIDS-a prihvatate odredbe Statuta RNIDS-a, krenite u proceduru pristupanja, koja sadrži sledeće korake:

1. Popunjavanje Pristupnice

Pristupnicu možete da preuzmete na dnu ove strane. Popunite je i pošaljite u elektronskom obliku na e-poštu , a potpisanu i overenu na adresu: RNIDS, Žorža Klemansoa 18a/I, 11108 Beograd, PAK 101147

Suosnivač RNIDS-a je obavezan da imenuje ovlašćenog predstavnika koji će u njegovo ime učestvovati u radu Konferencije suosnivača, koja održava dva redovna zasedanja godišnje, a može imati i više vanrednih i izbornih zasedanja. Ovlašćeni predstavnik treba da bude osoba koja ima dovoljno vremena i interesovanja za komunikaciju i učešće u ključnim funkcijama i aktivnostima RNIDS-a.

2. Uplata godišnje naknade

Godišnja naknada iznosi 12.000 din, i uplaćuje se na tekući račun RNIDS-a.

Godišnja naknada se uplaćuje za najmanje jednu, a najviše 10 godina unapred. Ukoliko se godišnja naknada uplati pre datuma isteka, novi period počinje da teče kad prethodni istekne, ne od dana uplate.

3. Odluka Upravnog odbora RNIDS-a

Upravni odbor na prvoj sledećoj sednici razmatra Pristupnicu i donosi odluku o pristupanju novog suosnivača RNIDS-a.

4. Potpisivanje Ugovora o pristupanju

Ugovor takođe možete da preuzmete na dnu ove strane. Ugovor potpisuju ovlašćeno lice novog suosnivača i direktor RNIDS-a.

5. Overa Ugovora

Pred nadležnim organom za overe (javni beležnik) potrebno je da ovlašćeno lice novog suosnivača i ovlašćeno lice RNIDS-a lično pristupe radi overe Ugovora o pristupanju.

6. Upis novog suosnivača

U Registar zadužbina i fondacija, kod Agencije za privredne registre, upisuje se novi suosnivač. Ovaj posao obavlja Kancelarija RNIDS-a, a potom se podaci o novom suosnivaču postavljaju i na internet sajt RNIDS-a.

PREUZMITE: