You are here

Naknade za registraciju

Naknade navedene u zvaničnom Tarifniku naknada RNIDS-a nisu naknade za krajnje korisnike tj. registrante naziva .RS i .СРБ domena, već naknade koje RNIDS naplaćuje ovlašćenim registrima za obavljanje poslova registracije .RS i .СРБ domena. To su, praktično gledano, veleprodajne cene, a naknade koje korisnik plaća prilikom registracije su maloprodajne. Naknade za registraciju naziva .RS i .СРБ domena za krajnje korisnike ovlašćeni registri određuju samostalno.