You are here

Standard ponašanja prilikom komunikacije i učestvovanja u diskusijama u okviru RNIDS-a

Svrha ovog Standarda je da uputi učesnike u komunikaciji i diskusijama u okviru RNIDS-a (dalje: učesnici) kako da svoje ponašanje prilagode okruženju, a u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšteprihvaćenim vrednostima. Ovim Standardom se ne menja, niti ukida nijedan akt RNIDS-a.

Ovaj Standard se odnosi na sve učesnike, bilo da se diskusija ili komunikacija odvija uživo, putem virtuelnih sastanaka, mejling lista ili na drugi način. Svi učesnici su dužni da u svom ponašanju primenjuju ovde propisane standarde.

Prema ponašanju pojedinca mogu da se donesu zaključci o celoj Fondaciji, takođe ponašanje utiče i na ukupnu atmosferu u Fondaciji, zato ponašanje pojedinca na određen način predstavlja opšteprihvaćenu ličnu i profesionalnu obavezu svih.

RNIDS se zalaže za dijalog koji znači da treba pažljivo slušati i govoriti, otvoreno poštujući jedni druge i različita mišljenja, a u okviru prijateljskog i mirnog okruženja za svakog učesnika.

Minimalni standard ponašanja je propisan u nastavku:

  • Tretirajte jednako i civilizovano sve učesnike, bez obzira na nacionalnost, pol, rasno ili etničko poreklo, religiju ili uverenja, invaliditet, starost ili seksualnu orijentaciju i druge razlike;
  • Svi učesnici treba da se ponašaju pristojno i uljudno, bez obzira na format komunikacije ili diskusije;
  • U komunikaciji i diskusiji fokusirajte se na predmet razmatranja i stavove, a ne na pojedince koji ih navode i zastupaju;
  • Slušajte i poštujte stavove svih učesnika, imajući u vidu da je RNIDS okruženje sa većim brojem zainteresovanih strana i oni koji učestvuju na sastancima i aktivnostima RNIDS-a treba da prepoznaju važnost svih zainteresovanih strana i nastoje da razumeju njihova gledišta;
  • Omogućite transparentnost, istinitost i otvorenost kada učestvujete u komunikaciji i diskusijama;
  • Postupajte pošteno i u dobroj nameri prema ostalim učesnicima;
  • Pridržavajte se važećih akata RNIDS-a i propisa Republike Srbije.

Postupanje suprotno ovom Standardu može dovesti do isključenja sa određenog događaja ili sastanka, kao i digitalnih alata RNIDS-a.

Ako ste bili u situaciji u kojoj je došlo do povrede ovog Standarda, pošaljite dopis sa informacijom o tome na adresu kancelarija@rnids.rs.