You are here

Interna revizija

Internog revizora RNIDS-a imenuje Upravni odbor. Interni revizor ne može da bude ovlašćeni predstavnik suosnivača, zaposleni ili član organa uprave RNIDS-a.

Zadatak interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru nezavisno i objektivno mišljenje o stepenu u kome upravljanje rizicima, kontrola i upravljanje podržavaju postizanje ustanovljenih ciljeva RNIDS-a. Rad interne revizije je uređen Statutom.

Poslovi interne revizije su:

  1. analizira politike računovodstva i prakse organizacije
  2. analizira izveštaje i politike finansijskog izveštavanja
  3. utvrđuje usaglašenost sa relevantnim zakonima, pravilima, internim aktima i kodeksima
  4. doprinosi analizi kvalifikacija, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnog revizora
  5. vrši druge analize iz svog delokruga rada po nalogu Upravnog odbora

Upravni odbor i direktor RNIDS-a garantuju internom revizoru pravo pristupa svim dokumentima, imovini, sredstvima, zaposlenima i prostorijama RNIDS-a i daju mu ovlašćenje da pribavi svaku informaciju koja je od značaja za ispunjavanje zadatka internog revizora, uključujući informacije i dokumente koji su označeni kao poslovna tajna.

Interni revizor RNIDS-a

Na osnovu odluke Upravnog odbora RNIDS-a od 24. juna 2013. zaključen je Ugovor o obavljanju poslova interne revizije, na godinu dana, sa mogućnošću automatskog produženja angažovanja za narednih godinu dana, sa Moore Stephens revizija i računovodstvo, Beograd, www.revizija.co.rs.