You are here

Registracija nacionalnih domena

Poslovi registracije naziva .RS i .СРБ domena za krajnje korisnike (registrante) obavljaju se posredstvom ovlašćenih registara, a RNIDS je zadužen za upravljanje Registrom nacionalnih internet domena.

Registranti su pojedinci ili firme na koje su nazivi .RS i .СРБ domena registrovani i koji imaju sva korisnička prava nad domenom. Registracija naziva domena se vrši posredstvom ovlašćenih registara RNIDS-a na period od 1 do 10 godina, sa mogućnošću obnove registracije. Registrant ima sva korisnička prava nad domenom sve dok obnavlja njegovu registraciju.

Ovlašćeni registar (OR) je pravno lice ili preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, koga je ovlastio RNIDS, da u njegovo ime i za njegov račun, obavlja poslove registracije naziva domena u okviru registra nacionalnih internet domena. Ovlašćeni registar obavlja poslove registracije naziva domena na zahtev registranta.

Ako je naziv .RS i .СРБ domena koji registrant želi da registruje slobodan, potrebno je da ovlašćenom registru dostavi podatke o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu. To može da bude jedna ili više različitih osoba.

Administrativni kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta, da u ime i za račun registranta prima od RNIDS-a i RNIDS-u dostavlja podatke od značaja za registraciju naziva domena. Administrativni kontakt je ovlašćen da izvrši izmene svih podataka o registrovanom nazivu domena, sem promene registranta, promene administrativnog kontakta i podnošenja zahteva za prestanak registracije naziva domena.

Tehnički kontakt je fizičko ili pravno lice, ovlašćeno od strane registranta, da u ime i za račun registranta od RNIDS-a prima i RNIDS-u dostavlja podatke u vezi sa tehničkim pitanjima od značaja za registraciju naziva domena.

Registracija se obavlja u pet domenskih prostora, zavisno od pravnog statusa korisnika, bez obzira na to da li su domaći ili strani:

  • .RS i .СРБ - za sve zainteresovane korisnike, bez obzira na to da li su pravna ili fizička lica
  • .CO.RS i .ПР.СРБ - za poslovne korisnike, bez obzira na to da li su pravna lica ili preduzetnici
  • .ORG.RS i .ОРГ.СРБ - za poslovne korisnike koji su neprofitne organizacije
  • .EDU.RS i .ОБР.СРБ - za poslovne korisnike koji su obrazovne ustanove i organizacije
  • .IN.RS i .ОД.СРБ - za fizička lica

Domenski prostori .AC.RS i .АК.СРБ su namenjeni akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije, a .GOV.RS i .УПР.СРБ državnim organima Republike Srbije.

VIŠE INFORMACIJA: