You are here

Direktor

Direktor RNIDS-a je izvršni organ RNIDS-a, koga imenuje Upravni odbor, po sprovedenom javnom konkursu. Direktor vrši funkciju upravitelja Fondacije, po Zakonu o zadužbinama i fondacijama. Direktor je angažovan u RNIDS-u sa punim radnim vremenom. Mandat direktora traje četiri godine.

Dužnosti direktora su uređene Statutom, a direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru, kojem svaka tri meseca podnosi Izveštaj o radu, uključujući i finansijski izveštaj.

Delokrug rada direktora:

 1. odlučuje o tekućoj poslovnoj politici RNIDS-a
 2. izvršava odluke Upravnog odbora
 3. obavlja poslove koje mu iz svog delokruga poveri Upravni odbor
 4. rukovodi Kancelarijom RNIDS-a
 5. uređuje prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa, utvrđuje poslovnu organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Kancelariji RNIDS-a, koju čine svi zaposleni u RNIDS-u, osim za direktora za koga prava, obaveze, odgovornosti, kao i uslove i opis poslova utvrđuje Upravni odbor, u skladu sa Statutom RNIDS-a
 6. sprovodi postupak za angažovanje zaposlenih, prema proceduri koja je propisana aktima RNIDS-a
 7. utvrđuje zarade zaposlenih u okviru platnog fonda određenog Finansijskim planom usvojenim od strane Upravnog odbora
 8. odlučuje o u učešću zaposlenih RNIDS-a na domaćim i međunarodnim skupovima
 9. donosi planove usavršavanja i napredovanja zaposlenih
 10. stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti RNIDS-a i preduzima mere za njihovo obezbeđenje
 11. priprema Finansijski izveštaj i Finansijski plan za Upravni odbor i priprema predloge drugih odluka za Upravni odbor
 12. predstavlja i zastupa RNIDS u pravnom prometu, te ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca
 13. aktivno radi na povećanju broja suosnivača RNIDS-a
 14. organizuje promotivne i druge aktivnosti u odnosima sa javnošću radi postizanja i održavanja ugleda RNIDS-a u javnosti
 15. donosi odluke o drugim pitanjima u skladu sa zakonima i aktima RNIDS-a

Upravni odbor može da imenuje v.d. direktora na period koji sam odredi, ali ne duži od godinu dana. Vršilac dužnosti direktora obavlja samo tekuće poslove, a druge poslove uz saglasnost Upravnog odbora.

Direktor RNIDS-a:

Dejan Đukić

e-pošta: direktor@rnids.rs

Imenovan je na sednici Upravnog odbora RNIDS-a 29. oktobra 2020.