You are here

Revizija

RNIDS ima obavezu vođenja poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Finansijske izveštaje RNIDS sastavlja i prezentuje za svaku kalendarsku godinu sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine, a periodični izveštaji se sastavljaju po potrebi i na osnovu zahteva Konferencije suosnivača ili Upravnog odbora.

Finansijski izveštaji se sačinjavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i međunarodnim računovodstvenim standardima.

Finansijsko poslovanje RNIDS-a redovno kontrolišu interni revizor i eksterni (nezavisni) revizor. Ova kontrola nije zakonska obaveza RNIDS-a, već je uređena Statutom.