You are here

Upravljanje Internetom u svetu

Forum o upravljanju Internetom

Internet Governance Forum (IGF) - www.intgovforum.org

Glavno globalno telo za bavljenje pitanjima javne politike Interneta, koje saziva generalni sekretar UN. Stvoreno je na Svetskom samitu o informacionom društvu 2005. kao rezultat kompromisa između vladinog i nevladinog koncepta rukovođenja Internetom. IGF nije organ odlučivanja i nema mandat da usvaja međunarodne ugovore i druga pravna dokumenta, već stvara bazu za odluke koje usvajaju druge institucije, kao što su ICANN, ITU i WIPO.

Međunarodna unija za telekomunikacije

International Telecommunication Union (ITU) - www.itu.int

ITU je specijalizovana agencija UN koja ima vodeću ulogu u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija na međunarodnom nivou. Ona je kreator tehničkih standarda koji se primenjuju na globalnom nivou i reguliše korišćenje radio-frekvencijskog spektra kako bi se obezbedile nesmetane međunarodne bežične komunikacije i slobodan protok informacija.

Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - www.icann.org

ICANN je vodeća organizacija u upravljanju Internetom i odgovoran je za rukovođenje globalnom strukturom Interneta, koja se sastoji od IP adresa, naziva domena (gTLD i ccTLD) i glavnih DNS servera.

Internet uprava za dodeljene brojeve

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) - www.iana.org

IANA je odgovorna za koordinaciju ključnih elemenata funkcionisanja Interneta: DNS Root Zone, IP adresa, AS brojeva i registri internet protokola. Deluje pod okriljem ICANN-a.

Radna grupa za inženjering Interneta

Internet Engineering Task Force (IETF) - www.ietf.org

IETF je profesionalna asocijacija koja se bavi standardizacijom javne šifarske infrastrukture (PKI) i postavljanjem TCP/IP standarda.

Internet društvo

Internet Society (ISOC) - www.isoc.org

ISOC je neprofitna organizacija posvećena uspostavljanju standarda, obrazovanja i politike u oblasti Interneta, za dobrobit korisnika širom sveta.

Međunarodna trgovinska komora

International Chamber of Commerce (ICC) - www.iccwbo.org

ICC je jedan od glavnih predstavnika poslovnog sektora u procesu globalnog upravljanja Internetom.

Svetska organizacija za intelektualnu svojinu

World Intellectual Property Organization (WIPO) - www.wipo.int

Specijalizovana agencija UN koja promoviše zaštitu intelektualnog vlasništva, razvija međunarodne standarde i administrira ugovore.

Regionalni internet registri (RIR)

U Address Supporting Organization (ASO) okupljeni su regionalni internet registri kojima ICANN dodeljuje blokove IP adresa za teritorije koje pokrivaju:

  • AfriNIC (Afrika)
  • APNIC (Azija/Pacifik)
  • ARIN (Severna Amerika)
  • LACNIC (Latinska Amerika i neka karipska ostrva)
  • RIPE NCC (Evropa, Bliski Istok i Centralna Azija)

Evropska IP mreža

Réseaux IP Européens (RIPE) - www.ripe.net

Jedan od pet svetskih regionalnih internet registara, nadležan za teritoriju Evrope, Bliskog Istoka i Centralne Azije.

Ovlašćeni gTLD registri

Kompanije kojima je ICANN dodelio registraciju gTLD domena, a najveće među njima su:

  • Verisign (.com, .net, .name, .jobs...)
  • Afilias (.info, .org, .mobi...)

Nacionalni internet registri

Operator ccTLD registra je organizacija kojoj je ICANN dodelio pravo da upravlja nacionalnim registrom internet domena (kao što je RNIDS). Teritorijalni domen najvišeg nivoa - ccTLD (Country Code Top-Level Domain) je naziv domena vezan za međunarodnu dvoslovnu oznaku države koju određuje ICANN (kao što je naš .RS domen).