You are here

Upravljanje nazivima domena

Poslovi registracije naziva nacionalnih domena, koje obavljaju ovlašćeni registri RNIDS-a, obuhvataju:

 1. registraciju naziva domena
 2. promenu podataka o registraciji naziva domena
 3. produženje registracije naziva domena
 4. prenos registracije naziva domena na drugog ovlašćenog registra
 5. promenu registranta naziva domena
 6. aktiviranje zaštite od javnog objavljivanja podataka o registrantu, administrativnom i tehničkom kontaktu za naziv domena
 7. zaključavanje naziva domena na nivou Registra
 8. prestanak registracije naziva domena
 9. druge poslove u skladu sa ovim Opštim uslovima, drugim opštim aktima RNIDS-a i ugovorom između ovlašćenog registra i RNIDS-a

Potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena

Odmah po aktiviranju novoregistrovanog naziva domena, registrantu na njegovu adresu e-pošte stiže sistemska poruka od RNIDS-a, na koju treba odgovori u roku od 20 dana, klikom na link za potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena.

Ako registrant ne odgovori u roku od 20 dana, registrovani naziv domena prestaje da bude aktivan, što u praksi znači da internet sajt koji je na njemu prestaje da bude vidljiv, kao i da adresa e-pošte sa tim domenom prestaje da bude upotrebljiva. Ovo je privremeno i traje samo dok registrant ne obavi potvrđivanje registracije i podataka o nazivu domena.

E-adresa registranta i administrativnog kontakta predstavlja podatak kojim se registrant, odnosno administrativni kontakt identifikuje kod RNIDS-a i dužan je da ga održava aktivnim i ažurnim tokom čitavog perioda registracije naziva domena.

Promena podataka o registraciji naziva domena

Ako se promeni neki od podataka o registraciji naziva domena, registrant je dužan da najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene, posredstvom ovlašćenog registra, podnese RNIDS-u zahtev za promenu podataka o registraciji naziva domena.

RNIDS može samostalno ili u saradnji sa ovlašćenim registrom, u bilo kom trenutku, da proveri ispravnost podataka o registraciji. Ako se utvrdi da su podaci o registraciji naziva domena netačni ili nepotpuni, RNIDS će zahtevati od registranta, posredstvom ovlašćenog registra, da uredi podatke o registraciji domena. Ako se registrant ne odazove ovom pozivu i ne izvrši uređivanje podataka o registraciji domena, takav naziv domena prestaje da bude aktivan. Podaci se smatraju netačnim ili nepotpunim ako se to u postupku provere nedvosmisleno utvrdi, a registrant ne izvrši njihovo uređivanje u datom roku.

Ukoliko je podnet uredan zahtev, RNIDS je dužan da promenu podataka o nazivu domena sprovede po pravilu odmah, a najkasnije u roku od 60 radnih dana od trenutka prijema zahteva od strane ovlašćenog registra.

Promena podataka o registraciji naziva domena je sprovedena kada RNIDS izvrši upis ove promene u registar nacionalnih internet domena.

RNIDS ima pravo da menja podatke o registraciji naziva domena na osnovu pravnosnažne sudske odluke, odluke nadležnog tela za alternativno rešavanje sporova ili ukoliko je izmena neophodna radi očuvanja operativne stabilnosti Interneta.

Produženje registracije naziva domena

Registrant, posredstvom svog ovlašćenog registra, podnosi RNIDS-u zahtev za produženje registracije naziva domena. Ukupan period na koji je naziv domena registrovan ne može biti duži od 10 godina. Produžena registracija počinje da teče nakon isteka tekuće registracije.

Istekom perioda registracije naziv domena prestaje da bude aktivan. Registrant ima naknadni rok od 30 dana da izvrši produženje registracije naziva domena, nakon čega se, ukoliko ne bude produžen, taj naziv briše iz Registra nacionalnih internet domena.

Ako registrant izvrši produženje registracije u naknadnom roku, produžena registracija počinje da teče od datuma isteka prethodne registracije.

Prenos naziva domena između ovlašćenih registara

Registrant ima pravo da izvrši promenu ovlašćenog registra (OR) za nazive domena koje je registrovao. Promena OR-a vrši se na osnovu zahteva registranta, primenom odgovarajućeg autorizacionog postupka koji je detaljno opisan u Procedurama poslova registracije nacionalnih internet domena, a u nastavku je njegova sažeta verzija.

U prenosu naziva domena učestvuju registrant, OR koji je trenutno zadužen za poslove registracije (trenutni OR), kao i OR kod koga poslovi registracije prelaze (novi OR). Prenos naziva domena kod drugog OR-a radi se na sledeći način:

 • Registrant ili administrativni kontakt identifikuje se kod trenutnog OR-a i podnosi zahtev za kreiranje autorizacionog koda za transfer naziva domena.
 • Trenutni OR utvrđuje identitet podnosioca zahteva, potpunost i ispravnost zahteva i saglasnosti. Ako OR utvrdi da su zahtev ili saglasnost nepotpuni ili neispravni, vraća ih podnosiocu na ispravku. Ako je zahtev potpun i ispravan, trenutni OR podnosi RNIDS-u zahtev za prenos naziva domena, posredstvom Sistema za registraciju.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru ispravnosti, Sistem za registraciju automatski kreira autorizacioni kod za transfer naziva domena koji se e-poštom šalje administrativnom kontaktu, a trenutnom OR-u obaveštenje o poslatom autorizacionom kodu za transfer naziva domena.
 • Administrativni kontakt ili registrant dostavlja dobijeni autorizacioni kod za transfer naziva domena novom OR-u, u sklopu zahteva za prenos naziva domena.
 • Novi OR unosi autorizacioni kod u Sistem za registraciju, gde se automatski proverava validnost primenjenog autorizacionog koda. Ako uneti autorizacioni kod uspešno prođe proveru validnosti, promena se sprovodi u Zbirci podataka Registra. Od tog trenutka, naziv domena smatra se prenetim, a novi OR postaje nadležan za obavljanje poslova registracije za taj naziva domena.
 • RNIDS posredstvom Sistema za registraciju šalje administrativnom kontaktu, novom i trenutnom OR-u informaciju o uspešno obavljenom prenosu naziva domena.
Ukoliko trenutni OR ne obezbedi registrantu autorizacioni kod za transfer naziva domena, procedura je sledeća:
 • Registrant ili administrativni kontakt identifikuje se kod novog OR-a i podnosi zahtev za prenos naziva domena kod drugog OR-a.
 • Novi OR utvrđuje identitet podnosioca zahteva, potpunost i ispravnost zahteva. Ako OR utvrdi da je zahtev nepotpun ili neispravan, vraća ga podnosiocu na ispravku. Ako je zahtev potpun i ispravan, novi OR podnosi RNIDS-u zahtev za prenos naziva domena, posredstvom Sistema za registraciju.
 • Ako podneti zahtev u Sistemu za registraciju uspešno prođe proveru potpunosti i ispravnosti, trenutni OR dobija zahtev za kreiranje autorizacionog koda za transfer. Ako trenutni OR prihvati zahtev, Sistem za registraciju automatski kreira autorizacioni kod za transfer koji se e-poštom šalje administrativnom kontaktu ili registrantu. Ukoliko trenutni OR ne odgovori na zahtev u roku od 7 dana zahtev za kreiranje autorizacionog koda za transfer se šalje RNIDS-u na odobrenje. RNIDS kreira autorizacioni kod i šalje ga administrativnom kontaktu ili registrantu.
 • Administrativni kontakt ili registrant dostavlja autorizacioni kod za transfer iz prethodnog koraka novom OR-u, u sklopu zahteva za prenos naziva domena.
 • Novi OR unosi autorizacioni kod u Sistem za registraciju, gde se automatski proverava validnost primenjenog autorizacionog koda. Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru validnosti, promena se sprovodi u Zbirci podataka Registra. Od tog trenutka, naziv domena smatra se prenetim, a novi OR postaje nadležan za obavljanje poslova registracije za taj naziv domena.
 • RNIDS posredstvom Sistema za registraciju šalje administrativnom kontaktu, novom i trenutnom OR-u informaciju o uspešno obavljenom prenosu naziva domena.

Promena registranta naziva domena

Promena registranta je moguća na osnovu:

 • Zahteva registranta
 • Odluke Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena
 • Pravnosnažne odluke nadležnog suda

U slučaju da se radi o zahtevu registranta, zahtev za promenu registranta dostavlja se RNIDS-u, posredstvom ovlašćenog registra (OR) koji obavlja poslove registracije za taj naziv domena. RNIDS obavlja prenos registracije naziva domena odmah, a najkasnije u roku od 60 radnih dana od prijema urednog zahteva, čime prethodni registrant istupa, a novi registrant stupa u ugovorni odnos sa RNIDS-om, prihvata ove Opšte uslove u celosti i stiče sva prava i obaveze prethodnog registranta koje proizlaze iz tog ugovornog odnosa.

Promena registranta obavlja se po postupku koji je detaljno opisan u Procedurama poslova registracije nacionalnih internet domena, a u nastavku je njegova sažeta verzija:

 • Trenutni i novi registrant identifikuju se OR-u. Trenutni registrant podnosi OR-u zahtev za promenu registranta domena, dok novi registrant dostavlja OR-u osnovne podatke o domenu kao kada se vrši nova registracija.
 • OR proverava identitet trenutnog i novog registranta, potpunost i ispravnost zahteva i dostavljenih podataka. Ako OR utvrdi da su zahtev ili podaci nepotpuni ili neispravni, vraća ih podnosiocu na ispravku. Ako je zahtev potpun i ispravan, OR podnosi RNIDS-u zahtev za prenos registracije naziva domena, posredstvom Sistema za registraciju.
 • Ako podneti zahtev uspešno prođe proveru potpunosti i ispravnosti, Sistem za registraciju automatski kreira autorizacioni kod za promenu registranta koji se, u formi hiper-linka, šalje e-poštom trenutnom i novom registrantu, kao i popunjen obrazac saglasnosti za prenos domena na novog registranta koji se e-poštom šalje trenutnom registrantu. RNIDS, posredstvom Sistema za registraciju, šalje OR-u obaveštenje o poslatom autorizacionom kodu za promenu registranta.
 • Registranti (i trenutni i novi) proveravaju validnost i tačnost zahteva i odobravaju inicirane promene klikom na hiper-link iz prethodnog koraka. Trenutni registrant overava dokument saglasnosti svojeručnim ili elektronskim potpisom. Ukoliko neki od registranata utvrdi da je zahtev netačan ili da nije validan, može da ga poništi klikom na odgovarajući hiper-link. Trenutni registrant dostavlja dokument saglasnosti OR-u.
 • Ako dostavljene saglasnosti uspešno prođu proveru potpunosti i ispravnosti, RNIDS usvaja zahtev za promenu registranta naziva domena. U suprotnom, zahtev za promenu registranta se odbija, a RNIDS upućuje trenutnog registranta, posredstvom OR-a, o radnjama koje treba da izvrši pre podnošenja novog zahteva za promenu registranta.
 • RNIDS zadužuje račun OR-a za iznos naknade za obradu zahteva za prenos registracije naziva domena. Ako OR na svom računu ima dovoljno sredstava, novi podaci upisuju se u Zbirku podataka Registra. Od tog trenutka, smatra se da je promena registranta uspešno obavljena.
 • RNIDS posredstvom Sistema za registraciju šalje OR-u informaciju o tome da li je zahtev prihvaćen ili odbijen. OR šalje obaveštenje starom i trenutnom registrantu o uspešnoj promeni registranta naziva domena.

Prestanak registracije naziva domena

Registracija naziva domena prestaje ako:

 • Registrant podnese Zahtev za prestanak registracije naziva domena
 • Registrant ne produži registraciju po isteku naknadnog roka od 30 dana
 • Komisija za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena svojom odlukom naloži prestanak registracije
 • Pravnosnažnom odlukom nadležnog suda bude naložen prestanak registracije naziva domena
 • Nadležni javni tužilac svojim aktom naloži prestanak registracije naziva domena
 • RNIDS, u posebnom postupku, nedvosmisleno utvrdi da su podaci o registraciji naziva domena netačni ili nepotpuni
 • Registrant izgubi svojstvo subjekta prava i ukoliko u roku koji odredi RNIDS, a ne kraćem od 15 dana, ne dostavi dokaz o pravnom sledbeništvu.

PREUZMITE: