You are here

Predsednik i zamenik predsednika

Konferencija suosnivača RNIDS-a iz svojih redova bira predsednika i zamenika predsednika Konferencije suosnivača na period od dve godine. Ove funkcije su nespojive sa funkcijom člana Upravnog odbora i direktora RNIDS-a.

Predsednik i zamenik predsednika Konferencije suosnivača mogu da budu izabrani ne više od dva puta zaredom. Postupak izbora predsednika i zamenika predsednika bliže se određuje Poslovnikom o radu Konferencije suosnivača.

Predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a:


Vladimir Aleksić
e-pošta: vladimir.aleksic@rnids.rs
izabran na sednici Konferencije suosnivača RNIDS-a 15. septembra 2021. sa mandatom od dve godine

Zamenik predsednika Konferencije suosnivača RNIDS-a:

Snežana Božić

Snežana Božić
e-pošta: snezana.bozic@rnids.rs
izabrana na sednici Konferencije suosnivača RNIDS-a 28. februara 2021. sa mandatom od dve godine