You are here

Najčešća pitanja i odgovori o RNIDS-u

Pružanjem odgovora na najčešća pitanja želimo da javnosti približimo rad naše fondacije, kao i načine na koje već godinama konkretno iskazujemo otvorenost i odgovornost prema internet zajednici i građanima Srbije.

1. Šta je RNIDS i zašto je osnovan?

RNIDS je fondacija osnovana po Zakonu o zadužbinama i fondacijama, kao pravno lice osnovano radi upravljanja nacionalnim internet domenima. RNIDS je stručna, nevladina i nedobitna fondacija, koju su 8. jula 2006. osnovali predstavnici domaće internet zajednice, koji su se odazvali javnom pozivu da se konačno sistemski reši upravljanje tadašnjim .YU domenom. Na našem sajtu možete naći više informacija o istorijatu razvoja registra nacionalnih internet domena tokom proteklih 20 godina i problemima koji su rešeni osnivanjem RNIDS-a.

2. Ko je osnovao RNIDS?

Ugovor o osnivanju RNIDS-a je 18. decembra 2006. potpisalo 17 firmi i organizacija, koje su na taj način stekle status članova - osnivača. Pristupanje RNIDS-u u svojstvu suosnivača je otvoreno za sva domaća pravna lica i preduzetnike i organizacija danas broji preko 140 suosnivača, među kojima se nalaze brojne ugledne organizacije, kompanije i akademske institucije. Između ostalih, tu su: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Privredna komora Srbije, Telekom Srbija, najveći domaći internet provajderi, kablovski operatori i drugi. Kompletan spisak suosnivača dostupan je u javnom registru koji se vodi kod Agencije za privredne registre, kao i na strani "Suosnivači i ovlašćeni predstavnici".

3. Kako funkcionišu slične organizacije u inostranstvu?

Na sličan način kao RNIDS funkcionišu i mnogi drugi nacionalni registri internet domena u Evropi i svetu, na primer registri Velike Britanije, Nemačke, Kanade, Holandije, Češke, Izraela itd. O raznolikim modalitetima odnosa država i nacionalnih internet registara najbolje govori dokument Saveta evropskih nacionalnih TLD registara (Council of European National Top Level Domain Registries - CENTR). U većini država model organizacije koja upravlja nacionalnim internet domenima je veoma sličan RNIDS-u, to jest, reč je o pravnim subjektima koji nisu državni organi, što je u skladu sa svetskim trendovima u oblasti upravljanja Internetom.

4. Ko je dodelio RNIDS-u pravo na upravljanje nacionalnim domenima?

Posao upravljanja nacionalnim internet domenima (latiničkim .RS i ćiriličkim .СРБ) RNIDS-u je dodelila Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), koja upravlja globalnim sistemom internet adresa i brojeva i koja dodeljuje na upravljanje i sve druge nacionalne i generičke internet domene.

5. Kakav je odnos RNIDS-a i države Srbije?

Kao što se može zaključiti iz istorijata naše fondacije, različite državne institucije od samog početka su pažljivo pratile formiranje i rad RNIDS-a. Takođe, ICANN je delegiranje .RS (2007) i .СРБ domena (2011) RNIDS-u obavio tek nakon prijema zvanične podrške Vlade i nadležnog ministarstava Republike Srbije, kao i relevantnih činilaca lokalne internet zajednice, što inače predstavlja standardnu proceduru za delegiranje nacionalnih domena od strane ove organizacije. RNIDS je u proteklom periodu, osim sa resornim ministarstvima, ostvario dobru saradnju i sa nizom drugih državnih institucija, kao što su, na primer, službe za sprečavanje visokotehnološkog kriminala u okviru MUP-a i Javnog tužilaštva, Zavod za intelektualnu svojinu, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

6. Kakav je regulatorni okvir za internet domene?

Internet domenima ne bavi se direktno nijedan važeći domaći propis, pa je samim tim ova oblast u domenu privatnog prava. Krajem 2010. potpisan je Sporazum o saradnji između Ministarstva telekomunikacija i informacionog društva i RNIDS-a. Sporazum se ne tiče nadležnosti za upravljanje nacionalnim domenima, već je njegova svrha dalje unapređenje saradnje RNIDS-a sa resornim ministarstvom u interesu stabilnog funkcionisanja domaćeg dela Interneta i registra internet domena, u skladu sa pravilima ICANN-a. RNIDS je Sporazumom na sebe preuzeo i dodatne obaveze u pogledu striktnog poštovanja parametara dostupnosti infrastrukturnih servisa, obezbeđivanja finansijske rezerve za stabilno funkcionisanje i obavezu podnošenja posebnog izveštaja o radu ministarstvu nadležnom za poslove informacionog društva.

7. Kako se RNIDS finansira, da li prima novac iz republičkog budžeta ili (inostranih) donacija i šta znači nedobitni karakter RNIDS-a?

RNIDS ne dobija sredstva iz bilo kog budžeta, niti je ikada primio donacije, već sav prihod ostvaruje od naknada za registraciju naziva nacionalnih domena i godišnjih naknada svojih suosnivača. Prihod koji se ostvari od naknada za registraciju .RS i .СРБ domena, RNIDS koristi isključivo za troškove svog funkcionisanja, uključujući i uredno izmirivanje svih poreskih obaveza prema važećim propisima. Nedobitni karakter Fondacije znači da se stečena dobit ne deli suosnivačima, već se koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je Fondacija osnovana, uključujući obezbeđivanje obavezne rezerve za stabilno funkcionisanje registra (prema Sporazumu sa Ministarstvom).

8. Da li je organizacija dužna da podnosi finansijske i druge izveštaje, kome ih podnosi i da li su javno dostupni?

U skladu sa zakonom, RNIDS od svog osnivanja podnosi redovne finansijske izveštaje, koji se registruju u bazi Agencije za privredne registre, a dostupni su i na strani "Finansijski dokumenti". Dodatno, RNIDS od 2008. svoje finansijske izveštaje podvrgava nezavisnoj reviziji i svi izveštaji nezavisnih revizora do sada su bili pozitivni. Takođe, RNIDS od 2010. na svom sajtu objavljuje godišnje finansijske planove, a od 2012. sve finansijske bilanse objavljuje kvartalno. Od 2013. poslovanje RNIDS-a dodatno kontroliše i interni revizor. Redovne izveštaje o svom radu kancelarija i Upravni odbor podnose Konferenciji suosnivača RNIDS-a i oni se takođe redovno objavljuju na sajtu, zajedno sa svim zapisnicima sa sednica organa RNIDS-a i drugim aktima.

9. Ko može da registruje nacionalni domen i na koji način?

Registracija je uređena pravilima o registraciji naziva .RS i .СРБ domena. Ukratko, svaki građanin ili firma, bilo domaći ili strani, može brzo i lako da registruje koliko god želi .RS ili .СРБ domena. Registracija se obavlja putem mreže ovlašćenih registara širom Srbije, a više informacija je dostupno na strani "Nacionalni domeni".

10. Kakva je organizaciona struktura RNIDS-a?

Organi RNIDS-a su: Konferencija suosnivača, Upravni odbor i direktor. Konferenciju suosnivača čine ovlašćeni predstavnici svih suosnivača koji učestvuju u radu RNIDS-a, vrše kontrolu i nadzor nad njegovim radom. Upravni odbor je najviši upravni organ RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni odbor ima sedam članova i za svoj rad odgovara Konferenciji suosnivača. Direktor je izvršni organ RNIDS-a, koga imenuje Upravni odbor po sprovedenom javnom konkursu. Direktor rukovodi radom Kancelarije RNIDS-a, koja obavlja svakodnevne administrativno-tehničke poslove za potrebe svih organa.

Otvori sva pitanja[ + ]
Zatvori sva pitanja[ x ]