You are here

Јавни позив за избор финансијског ревизора за 2022, 2023. и 2024. годину

01. 09. 2022.

Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“ (РНИДС), расписује јавни позив за избор најбољег понуђача за пружање услуге:

Ревизије финансијских извештаја за 2022, 2023. и 2024. годину

Позивају се заинтересована лица да узму учешће у поступку за набавку услуга ревизије финансијских извештаја за 2022, 2023. и 2024. годину.

Ревизија финансијских извештаја ће се извршити у складу важећим прописима Републике Србије о рачуноводству и ревизији и Међународним стандардима ревизије (ISA).

У разматрање ће се узети искључиво понуде дате од стране независних и овлашћених кућа за обављање послова ревизије финансијских извештаја, које имају важећу дозволу за рад издату од стране надлежних органа Републике Србије.

Приликом разматрања понуда као битни критеријуми за избор ће се узети: спремност прилагођавања рокова извршења потреба наручиоца, додатне консултантске услуге, висину накнаде, квалификованост чланова тима, искуство у обављању послова ревизије финансијских извештаја недобитних и невладиних организација, као и могућност израде извештаја о ревизији финансијских извештаја и на енглеском језику.

РНИДС задржава право, у случају да не буде задовољан пруженим услугама ревизије финансијских извештаја, да откаже уговор за наредну годину, што ће, уз друге детаље уговорног односа бити прецизирано уговором са изабраним понуђачем.

Понуде се достављају електронским путем, на адресу: konkurs@rnids.rs, најкасније до 15. 09. 2022. године у 15 часова. 

На исту адресу се могу упутити и евентуална питања у вези са припремама понуда.