You are here

Javni poziv za izbor finansijskog revizora za 2022, 2023. i 2024. godinu

01. 09. 2022.

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), raspisuje javni poziv za izbor najboljeg ponuđača za pružanje usluge:

Revizije finansijskih izveštaja za 2022, 2023. i 2024. godinu

Pozivaju se zainteresovana lica da uzmu učešće u postupku za nabavku usluga revizije finansijskih izveštaja za 2022, 2023. i 2024. godinu.

Revizija finansijskih izveštaja će se izvršiti u skladu važećim propisima Republike Srbije o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima revizije (ISA).

U razmatranje će se uzeti isključivo ponude date od strane nezavisnih i ovlašćenih kuća za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja, koje imaju važeću dozvolu za rad izdatu od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Prilikom razmatranja ponuda kao bitni kriterijumi za izbor će se uzeti: spremnost prilagođavanja rokova izvršenja potreba naručioca, dodatne konsultantske usluge, visinu naknade, kvalifikovanost članova tima, iskustvo u obavljanju poslova revizije finansijskih izveštaja nedobitnih i nevladinih organizacija, kao i mogućnost izrade izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i na engleskom jeziku.

RNIDS zadržava pravo, u slučaju da ne bude zadovoljan pruženim uslugama revizije finansijskih izveštaja, da otkaže ugovor za narednu godinu, što će, uz druge detalje ugovornog odnosa biti precizirano ugovorom sa izabranim ponuđačem.

Ponude se dostavljaju elektronskim putem, na adresu: konkurs@rnids.rs, najkasnije do 15. 09. 2022. godine u 15 časova. 

Na istu adresu se mogu uputiti i eventualna pitanja u vezi sa pripremama ponuda.