You are here

Јавност рада

Сви аспекти рада РНИДС-а су доступни јавности, изузев оних који се тичу безбедности система управљања националним интернет доменима.

РНИДС има статутарну обавезу да посебно брине о јавности свог рада, као организација која обавља посао од друштвеног значаја. По Споразуму са министарством надлежним за телекомуникације и информационо друштво, РНИДС једном у три године извештава Министарство о спроведеној анализи испуњености преузетих обавеза по питању организације, система за регистрацију и јавности рада.

Подаци о раду РНИДС-а су јавни и објављују се у складу са Политиком извештавања. РНИДС је обавезан да у свом раду поштује одредбе закона који регулише заштиту података о личности ради заштите приватности корисника, као и пословну тајну када је уговорно или законски утврђена. РНИДС успоставља и механизме који омогућавају корисницима да изразе критичко мишљење о његовом раду.

Управни одбор РНИДС-а се стара о поштовању јавности рада РНИДС-а.

Директор РНИДС-а организује промотивне и друге активности у односима са јавношћу ради постизања и одржавања угледа РНИДС-а у јавности.

У оквиру Канцеларије РНИДС-а, Сектор маркетинга и комуникација организује активности односа са јавношћу и промоције визије, мисије и стратегије РНИДС-а у јавности. РНИДС сарађује са свим медијима који допиру до корисника Интернета, а нарочито стручним медијима намењеним професионалцима из области ИТ, бизниса и маркетинга, са циљем правовременог, објективног и потпуног информисања јавности о питањима из сфере интернет домена и њихове личне и пословне употребе.

Статутарна комисија РНИДС-а даје препоруке о обезбеђивању јавности рада РНИДС-а.

Јавност рада РНИДС-а се редовно обезбеђује на следеће основне начине:

  • Објављивање на интернет сајту РНИДС-а свих информација и докумената од значаја за јавност, и њихово ширење уз помоћ RSS сервиса за дистрибуцију новости и докумената
  • Објављивање огласа, конкурса и тендера, на сајту и, по потреби, у другим медијима, у складу са Правилником о набавкама
  • Објављивање финансијских и других извештаја, у складу са Политиком извештавања
  • Спровођење јавних расправа о актима које доносе органи РНИДС-а, како би се обезбедила предвидљивост пословања, боље сагледавање потреба и очекивања свих заинтересованих страна, као и боља заштита интереса крајњих корисника
  • Постављање видео снимака седница Конференције суоснивача на Интернет
  • Издавање публикација, као што су: "РНИДС инфо", "Годишњи извештај", "Профил Фондације", проспекти на посебне теме...
  • Активно присуство на друштвеним мрежама