You are here

Директор

Директор РНИДС-а је извршни орган РНИДС-а, кога именује Управни одбор, по спроведеном јавном конкурсу. Директор врши функцију управитеља Фондације, по Закону о задужбинама и фондацијама. Директор је ангажован у РНИДС-у са пуним радним временом. Мандат директора траје четири године.

Дужности директора су уређене Статутом, а директор за свој рад одговара Управном одбору, којем свака три месеца подноси Извештај о раду, укључујући и финансијски извештај.

Делокруг рада директора:

 1. одлучује о текућој пословној политици РНИДС-а
 2. извршава одлуке Управног одбора
 3. обавља послове које му из свог делокруга повери Управни одбор
 4. руководи Канцеларијом РНИДС-а
 5. уређује права, обавезе и одговорности из радних односа, утврђује пословну организацију и систематизацију радних места у Канцеларији РНИДС-а, коју чине сви запослени у РНИДС-у, осим за директора за кога права, обавезе, одговорности, као и услове и опис послова утврђује Управни одбор, у складу са Статутом РНИДС-а
 6. спроводи поступак за ангажовање запослених, према процедури која је прописана актима РНИДС-а
 7. утврђује зараде запослених у оквиру платног фонда одређеног Финансијским планом усвојеним од стране Управног одбора
 8. одлучује о у учешћу запослених РНИДС-а на домаћим и међународним скуповима
 9. доноси планове усавршавања и напредовања запослених
 10. стара се о одржавању солвентности и ликвидности РНИДС-а и предузима мере за њихово обезбеђење
 11. припрема Финансијски извештај и Финансијски план за Управни одбор и припрема предлоге других одлука за Управни одбор
 12. представља и заступа РНИДС у правном промету, те има права и дужности финансијског налогодавца
 13. активно ради на повећању броја суоснивача РНИДС-а
 14. организује промотивне и друге активности у односима са јавношћу ради постизања и одржавања угледа РНИДС-а у јавности
 15. доноси одлуке о другим питањима у складу са законима и актима РНИДС-а

Управни одбор може да именује в.д. директора на период који сам одреди, али не дужи од годину дана. Вршилац дужности директора обавља само текуће послове, а друге послове уз сагласност Управног одбора.

Директор РНИДС-а:

Дејан Ђукић

е-пошта: direktor@rnids.rs

Именован је на седници Управног одбора РНИДС-а 29. октобра 2020.