You are here

Javni poziv za imenovanje jednog člana Statutarne komisije

28. 01. 2016.

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje

Jednog člana Statutarne komisije

Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine.

Statutarnu komisiju čine ugledni pravnici koji poseduju pet godina radnog iskustva u oblasti kompanijskog prava ili korporativnog upravljanja ili prava nedobitnih ili nevladinih organizacija.

Statutarna komisija RNIDS-a:

 • Daje autentično tumačenje Statuta i drugih opštih akata RNIDS-a;
 • Daje mišljenje na nacrt Statuta kao i na predloge izmena i dopuna;
 • Daje mišljenje na nacrt opštih akata RNIDS-a kao i na njihove izmene i dopune;
 • Daje mišljenje o usklađenosti akata RNIDS-a sa Statutom;
 • Stara se da prava suosnivača budu odgovarajuće regulisana Statutom, Etičkim kodeksom i drugima aktima RNIDS-a;
 • Daje preporuke Upravnom odboru u vezi sa pitanjima rešavanja  korporativnih sukoba unutar RNIDS-a;
 • Daje preporuke po prijavama o eventualnom sukobu interesa;
 • Daje preporuke u slučaju sukoba nadležnosti organa RNIDS-a;
 • Donosi Poslovnik o svom radu;
 • Daje preporuke o obezbeđivanju javnosti rada RNIDS, uključujući i pravo suosnivača na informisanje;
 • Daje preporuke o zaštiti privatnosti u skladu sa zakonima i najboljom praksom.

Kandidati za člana Statutarne komisije u prijavi dostavljaju:

 • Motivaciono pismo;
 • Biografiju;
 • Pisanu Izjavu da će poštovati Statut RNIDS-a, da će na mestu člana Statutarne komisije postupati objektivno i nepristrasno, a u skladu sa Statutom i drugima važećim aktima RNIDS-a;
 • Popunjenu Izjavu o mogućem postojanju sukoba interesa.

Akti koji se odnose na rad Statutarne komisije RNIDS-a, mogu se pronaći na RNIDS-ovom sajtu:

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na adresu: kandidati-sk@rnids.rs, ili u papirnom obliku, u zapečaćenoj koverti, sa napomenom „prijava na konkurs za imenovanje člana Statutarne komisije“, na adresu: Žorža Klemansoa 18a, 11108 Beograd, najkasnije 17. februara 2016.