You are here

Konkurs za direktora Fondacije

30. 04. 2013.

Na osnovu člana 41. Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011), člana 50. Statuta Fondacije RNIDS, člana 5. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju konkursa za direktora RNIDS-a od 29.aprila 2013. godine,

Fondacija RNIDS raspisuje javni konkurs za imenovanje

DIREKTORA

 

Zadaci i obaveze

Direktor pored ostalog:
•    Odlučuje o tekućoj poslovnoj politici RNIDS-a
•    Izvršava odluke Upravnog odbora
•    Rukovodi Kancelarijom RNIDS-a
•    Priprema Finansijski izveštaj i Finansijski plan za Upravni odbor i priprema predloge drugih odluka za Upravni odbor
•    Stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti RNIDS-a i preduzima mere za njihovo obezbeđenje
•    Predstavlja i zastupa RNIDS u pravnom prometu, te ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca

Detaljan opis poslova, obaveze i nadležnosti direktora određeni su Statutom RNIDS-a i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Fondacije RNIDS, čiji je sastavni deo Odluka o utvrđivanju uslova i opisa poslova za direktora RNIDS-a.

 

Zahtevi:

•    Završene četvorogodišnje fakultetske studije (240 espb bodova) ili 300 espb bodova,
•    Znanje engleskog jezika na nivou B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike Saveta Evrope,
•    Znanje rada na računaru – poznavanje rada u MS Office ili sličnim korisničkim paketima,
•    Pet godina iskustva na rukovodećim poslovima, poželjno u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija,
•    Poželjno iskustvo u pripremi strateških planova, planova poslovanja i finansijskih planova i njihovom uspešnom sprovođenju,
•    Poželjno iskustvo u predstavljanju i zastupanju stavova u javnosti.

Mandat

Direktora imenuje Upravni odbor Fondacije RNIDS. Mandat direktora traje četiri godine.

Podnošenje prijave

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju navedene uslove, uz prijavu podnose:
•    svoj CV i motivaciono pismo
•    kopiju diplome ili uverenja o stručnoj spremi
•    isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u skladu sa zahtevima konkursa (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojim nivoom obrazovanja, odnosno sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo)
•    kopiju radne knjižice
•    kopija sertifikata o znanju engleskog jezika u skladu sa zahtevima iz ovog konkursa  (za kandidate koji ne poseduju sertifikat i koji uđu u uži izbor, biće organizovan test znanja engleskog jezika)

Prijave se dostavljaju najkasnije do 23. maja 2013. do 23,59 časova na e-mail adresu: konkurs[at]rnids[dot]rs.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani, testirani u skladu sa zahtevima radnog mesta, i dužni su da dostave popunjenu izjavu o mogućem sukobu interesa koja je sastavni deo Statuta RNIDS-a.