You are here

O registraciji žiga i naziva domena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

09. 10. 2019.

Okrugli sto „Sistem naziva internet domena u Srbiji: registracija i rešavanje sporova sa nosiocima žigova“ održan je u jesenjem terminu 8. oktobra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Skup su organizovali Studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa Fondacijom „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS).

Pored programom predviđenih izlaganja okupljeni su imali priliku da prate i učestvuju u diskusiji o pokretanju sporova povodom registracije nacionalnih domena pred vansudskim i sudskim organima, eventualnoj naknadi štete i nedoumicama u vezi sa pravima nosioca žiga.

Prof. dr Dušan Popović, predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, objasnio je razlike procesa registracije žiga i naziva domena i pojasnio dokle sežu prava nosioca žiga. Reči je bilo o razlici generičkih i nacionalnih domena, a shodno tome i o nadležnostima za rešavanje sporova povodom naziva domena uz objašnjenje kako se ovakvi sporovi rešavaju globalno, a kako u domaćoj praksi. Prof. Popović podelio je sa okupljenima i priče o najzanimljivijom sporovima koji su se vodili pred Komisijom povodom naziva .СРБ i .RS domena.

Doc. dr Marko Jovanović, potpredsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, fokusirao je svoje izlaganje na sam rad Komisije, tj. govorio je o uslovima koji treba da se ispune da bi došlo do pokretanja postupka, kako izgleda procedura odlučivanja Komisije i koje se mere preduzimaju nakon što Komisija donese odluku.

Pravni okvir registracije naziva .RS i .СРБ domena bila je tema o kojoj je govorio Dejan Đukić, rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova RNIDS-a. Reči je bilo o pravnom položaju registranta naziva domena, značajnim podacima za registraciju domena i uslovima koji se primenjuju na rad ovlašćenih registara. Važan deo izlaganja odnosio se GDPR i na novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u domaćoj praksi, kao i način na koji su uticali na domensku industriju i promene koje su pretrpela pravila registracije naziva domena.

Usledila je zanimljiva diskusija, a razmatralo se pitanje naknade štete koju pretrpi tužilac u postupku sporenja povodom naziva domena jer snosi troškove takse za pokretanje spora i angažovanja pravnog zastupnika u sporu, a okupljeni su se uključili u razgovor o pokretanju postupka pred sudom od strane registranta koji je izgubio spor pred Komisijom. Razgovaralo se i o pitanju prava nosioca žiga čiji je žig zaštićen na latinici, a naziv domena je na ćirilici, te se u fokusu našlo i pravilo transkripcije.

Okrugli sto u Novom Sadu je treći ovakav skup koji Fondacija RNIDS organizuje ove godine u saradnji sa studenskim parlamentima pravnih fakulteta u Srbiji sa ciljem da tematiku registracije naziva domena približi zainteresovanim pravnicima i studentima prava.

Foto: IoTartic