You are here

Zakazana izborna sednica Konferencije suosnivača RNIDS-a

30. 01. 2023.

Predsednik Konferencije suosnivača Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), Vladimir Aleksić, zakazao je izbornu sednicu Konferencije suosnivača RNIDS-a, s obzirom na to da Snežani Božić, zamenici predsednika Konferencije suosnivača 28. februara ističe mandat.

Izborno zasedanje će biti realizovano onlajn od 21. februara 2023. godine sa početkom u 14:00 časova, do 26. 2. 2023. sa završetkom u 23:59, i sa sledećim predlogom dnevnog reda:

         1. Izbor zamenika predsednika Konferencije suosnivača RNIDS.

Konferencija suosnivača iz svojih redova bira predsednika i zamenika predsednika Konferencije na period od dve godine. (član 12. Statuta).                   

Izborno zasedanje biće održano preko sistema BigPulse (sistem sa popunjavanjem formulara).

Kako se kandidovati?

Izbor predsednika i zamenika predsednika regulisan je Članom 12. Statuta Fondacije RNIDS i članovima 5-8. Poslovnika o radu KS.

Kandidata za predsednika i zamenika predsednika može da predloži svaki predstavnik najkasnije sedam dana pre izbornog zasedanja.

Kandidatura za predsednika/zamenika predsednika obavezno sadrži:

  1.  predlog kandidata od strane predstavnika,
  2.  pismo podrške najmanje još jednog predstavnika,
  3.  radnu biografiju, i
  4.  izjavu da kandidat prihvata kandidaturu.

Kandidatura se dostavlja na adresu: kandidati-konferencija@rnids.rs najkasnije do 14. februara 2023. godine u 14.00 časova.

Predstavnik može da predloži i da glasa samo za jednog predloženog kandidata.

Predlog za predsednika i za zamenika predsednika mora da bude obrazložen.